TTV T.O.P

Verslag Jaarvergadering 2021

Door Martien Spruijt
 
Op 1 juli om 20.45 opende onze voorzitter René Steenbergen de vergadering. Achter de bestuurstafel zaten René, Jeanette, Matthijs, Eduard en Jan Landsmeer. Gerard Krijgsma had zich afgemeld.
In de zaal waren 11 leden aanwezig.
Bij de opening melde René dat er 3 jubilarissen waren. De voorzitter meldde tevens dat de tafeltennisvereniging Flamingo’s miv. januari 2022 gaat stoppen. Hij gaat nog naar deze vereniging voor de contacten en kijken of er leden geïnteresseerd  zijn in Top. 
Ook vermelde hij dat we nieuwe verwarmingsketels hebben hangen, maar dat ze nog weinig gebrand hebben, we waren er het laatste jaar ook weinig. 
En dinsdag 7 september is er bij Smash in Schoonhoven, de mogelijkheid om tafeltennis materiaal aan te schaffen bij Game 11.
 
Vervolgens zei onze voorzitter het woord te gaan geven aan onze secretaris Eduard. Iedereen kreeg het financieel verslag uitgereikt, wat al heel veel duidelijk maakte. Vervolgens ging de secretaris alle punten na en gaf zonodig gedetailleerde informatie. In grote lijnen kwam het er volgens hem op neer, dat ondanks het corona-jaar, het toch geen slecht jaar was voor Top. Dit kwam door de financiële covid-regeling van de overheid.
De kascontrole was gedaan door Wim Erberveld en Hans van de Berg. Frank Mulder gaf aan voor volgend jaar wel reserve te willen zijn. 
 
Vervolgens was er het punt jubilarissen: Ad Bruijstens werd gefeliciteerd door René voor zijn 50-jarig lidmaatschap en kreeg daarbij ook bloemen uitgereikt. Gerard Steenbergen bereikte dit jaar zijn 60-jarig lidmaatschap en Hans van de Veen bereikte de 25 jaar. Deze laatste twee heren waren niet aanwezig.
 
 
 
Toen vertelde de voorzitter dat er iemand van de NTTB was geweest voor info over energiebesparing. Ook bleek er een energiescan gemaakt te zijn. En er moet een keer goed gekeken worden naar de conditie van het dak. Er is ook gesproken over zonnepanelen, maar als je daar aan zou willen beginnen, moet het dak zeker goed zijn. Ook de grote bomen die langs het pand staan waren punt van discussie. Deze zijn zo ie zo niet goed voor het dak, de garages van de buren, en ze geven ook heel veel onderhoud. Zo is er wel bekend wat de prijs van het weghalen is, maar dan zal er ook eerst een vergunning moeten zijn. 
Ook is er gekeken- en nagedacht over led-verlichting in de zaal. Maar er is nog weinig besloten. 
René vertelde dat de nieuwe ketels nog niet veel resultaat lijken te geven. Maar zei Hans, “we moeten wel aandacht besteden aan de thermostaat”. Het lijkt dat teveel mensen aan de instellingen zitten, maar daar moet nog nader naar gekeken worden. 
 
Eduard kwam met de mededeling dat de NTTB de bijdrage 1 keer niet gaat innen ivm het coronajaar. Ook kwam Eduard namens het bestuur met het voorstel dat ieder lid 1 maal € 40,00 mocht terugvragen van het contributie-geld. Na enige discussie, want er is wel verschil tussen competitie-spelende leden en recreanten, werd er voorgesteld en aangenomen om er een kwartaal-bijdrage van te maken. En als leden het niet doen, wordt de vereniging alleen maar geholpen. 
 
René vertelde ook dat voor de WOZ(herbouwwaarde) er gratis een rapport is opgemaakt. Eerdere raming was veel hoger, en nu kijken of de verzekeringspremie hierdoor naar beneden kan worden bijgesteld. 
Ook gaat er de zgn. WBTR-wet in werking, wat ongeveer betekent dat de statuten binnen 5 jaar gewijzigd moeten worden. Hierbij gaat het oa. over stembeperkingen. Maar dit heeft geen haast.
 
Wat jeugdzaken betreft, vermelde Matthijs dat de jeugd wel weer enthousiast was om te beginnen. “Er zijn vijf jeugdleden, maar we gaan nog geen competitie spelen”, aldus Matthijs.
 
Bij het punt bestuursverkiezing werd onze voorzitter René weer unaniem gekozen, en René zei het wel weer een jaar te willen voorzitten. Hiermee waren de leden dan ook weer heel blij. 
 
Wat gebouwen-zaken betreft gaat er door Matthijs van Vliet gekeken worden naar de boeiboorden die in niet al te beste staat verkeren. 
 
Wedstrijdsecretaris Gerard Krijgsman melde via René dat de meeste leden wel weer competitie gaan spelen. Wel willen Gerard Steenbergen en Ad Bruijstens bij de recreanten gaan spelen. 
 
Hans van de Berg vertelde over het project ‘overdag spelen’, dat er soms 4- tot 5 mensen waren, 1 keer waren het er zelfs 10. Maar zei Hans, “ ook hier heeft corona ‘roet in het eten’ gegooid”. “We werken met een 10-strippenkaart van € 15,00, dus we houden het voorlopig laagdrempelig”.
 
Voor de rondvraag waren niet zo veel opgestoken handen. Martien vroeg of er betaald wordt per keer voor het aanbieden van de restcontainer. René zei dat hiervoor een ander bedrijf dan Cyclus deze komt legen, en dit voor een kwartaalbedrag.
Hans van de Berg melde nog wel dat we moeten opletten dat de verwarming niet onnodig brandt en er moet volgens hem naar 2 buitenlantaarns gekeken worden, want die knipperen. 
 
Hierna stond de tijd op 10.35 en werd de vergadering door onze voorzitter voor gesloten verklaard en bood hierbij de aanwezige leden aan, een drankje aan de bar te halen. Hierna was het zoals altijd weer gezellig als vanouds.